Samen werkt 't Doneer nu!

In Zwolle wordt het werk van JobHulpMaatje uitgevoerd door Stichting Voor Elkaar Zwolle. Stichting Voor Elkaar Zwolle helpt vanuit de verbondenheid tussen de inwoners van Zwolle. Het verliezen van een baan valt vaak zwaar, zowel financieel als emotioneel. Ook komt het veel voor dat mensen wel een baan hebben, maar niet op hun plek zitten. Maatjes of JobGroupleiders kunnen helpen om een stapje dichterbij een (passende) baan te komen. Zij gaan naast de werkzoekende staan en motiveren, ondersteunen en moedigen aan.

In een JobGroup gaat de werkzoekende samen met andere Zwolse werkzoekenden aan de slag met bepaalde thema’s. Daar omheen is er ruimte om ervaringen en tips uit te wisselen. De insteek is: samen sta je sterker! Een JobGroup bestaat uit zeven ontmoetingsmomenten van circa twee uur; elke week op een vast moment.

Wanneer een groepsaanpak niet passend blijkt of de werkzoekende na de JobGroup verder wil met zijn of haar ontdekkingstocht, dan kan er samen met de coördinator worden besloten om individueel aan de slag te gaan. De werkzoekende wordt dan gekoppeld aan een ‘maatje’. Hij of zij coacht de werkzoekende dan één op één.

Onze vrijwilligers zijn goed opgeleid en gecertificeerd. Daarnaast nemen zij deel aan intervisies en worden ze begeleid door een betaalde coördinator. Zwollenaren die om hulp vragen, worden bijgestaan met raad en daad.

Naam: Stichting Voor Elkaar Zwolle

Ook genoemd: JobHulpmaatje Zwolle

RSIN: 853170186

KvK: 58761012 

Voorzitter: M. Suithoff (Martin)

Secretaris: W. van der Stouwe (Wim)

Penningmeester: M. Mars (Maurits)

Bestuurslid: B. Smit (Bert) en M. de Jonge (Mariët)

De doelstelling van het project JobHulpMaatje, uitgevoerd door Stichting Voor Elkaar Zwolle, is:
“Het bevorderen en vergroten van de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt van de deelnemers door het bieden van sociale en praktische ondersteuning, om daarmee een duurzame stap naar (arbeids)participatie in de samenleving te kunnen zetten.”

Daarmee levert het project een concrete bijdrage aan de volgende maatschappelijke doelen:

Werkeloze mensen steunen en op weg helpen om werk te vinden.
Door het grote lokale netwerk van de kerken dat zich uitstrekt over alle geledingen en denominaties van de maatschappij en door de samenwerking met alle andere belanghebbenden ontstaat er een breed draagvlak waardoor de kans op werk aanzienlijk vergroot wordt.

De zelfsturing en zelfredzaamheid van kwetsbare mensen duurzaam vergroten.
Iedereen moet kunnen deelnemen aan wat in onze samenleving van vandaag als ‘normaal’ wordt beschouwd. JobHulpMaatje zal mensen die kunnen werken helpen aan (betaald) werk en zal hen in staat stellen om te evolueren naar een blijvende duurzame plek in de samenleving (empowerment).

Verlaging van kosten voor gemeentelijke diensten en werkgevers.
JobHulpMaatje biedt een concrete aanpak om het aantal mensen dat gebruikt maakt van een WW- of WWB-uitkering te verlagen. Door de brede samenwerking en een vergroting van de maatschappelijke participatie zullen ook uren bespaard kunnen worden op de ambtelijke organisatie, waardoor binnen sociale diensten een mogelijke overbelasting wordt voorkomen. Daarnaast profiteren werkgevers van beschikbaarheid van de juiste mensen en besparen zij op kosten voor werving en selectie.

Vergroting van de maatschappelijke cohesie in de wijk/gemeente/regio.
JobHulpMaatje versterkt het probleemoplossend vermogen van mensen in hun directe omgeving. Burgers (hulpvragers, vrijwilligers) zijn niet puur consumenten, maar gaan mee vormgeven aan de hulp- en dienstverlening. En moedigen daarbij leidinggevenden en burgers aan om individuele en collectieve verantwoordelijkheid te nemen voor hun welzijn en dat van hun mede- stads- of buurtbewoners.

Beter gebruik maken van de maatschappelijke betrokkenheid en kennis van de lokale en regionale leidinggevenden om mensen aan het werk te krijgen.
Door het inzetten van werkgevers en (oud)ondernemers als JobGroups wordt de plaatselijke en regionale gemeenschap geactiveerd om de aanwezige deskundigheid, werkervaring en contacten te gebruiken om meer mensen aan het werk te zetten.

Contactgegevens

Coördinator(en):
Sanja Zijlstra

In Zwolle wordt het werk van JobHulpMaatje uitgevoerd door Stichting Voor Elkaar Zwolle.