Samen werkt 't Doneer nu!
  1. Home
  2. /
  3. Over ons

Het verliezen van werk is heftig. Het kan bijvoorbeeld zorgen voor het verlies van status, inkomen, zelfvertrouwen, sociale contacten of zingeving. In zo'n situatie kan het van grote meerwaarde zijn om een maatje naast je te hebben staan, die je motiveert, aanmoedigt en ondersteunt.

JobHulpMaatje is uniek omdat we aandacht schenken aan praktische zaken, maar ook aandacht hebben voor jou als persoon en jouw omgeving. JobHulpMaatje is er helemaal voor jou!

Missie

waarom we bestaan

JobHulpMaatje gelooft dat iedereen in deze samenleving van waarde is. JobHulpMaatje wordt gedreven door/met respect voor naastenliefde en de (bijbelse) motivatie en opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen. Iedereen mag zich geliefd weten en voelen op basis van zijn eigen persoon, talent en mogelijkheden.

Het verliezen van je werk is heftig. Daarom helpt de gecertificeerde vrijwilliger (maatje) van JobHulpMaatje, jou in je zoektocht naar werk. JobHulpMaatje werkt in nauwe samenwerking met lokale overheid en professionals. Het maatje biedt een steuntje in de rug om beter bemiddelbaar te worden en (weer) mee te doen in de samenleving.

Visie

wat we willen zijn

JobHulpMaatje steunt kwetsbare groepen die werkzoekend zijn en helpt ze op weg naar (vrijwilligers)werk. Hierdoor helpt JobHulpMaatje de bemiddelbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. JobHulpMaatje werkt aanvullend op en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten door werkzoekenden, mens- en doelgericht bij te staan.

Om dit te kunnen doen leidt JobHulpMaatje, coördinatoren, maatjes en JobGroupLeiders op, zodat zij werkzoekenden kunnen ondersteunen die meer tijd en aandacht nodig hebben. Zo wordt de maatschappelijke betrokkenheid op lokaal en regionaal niveau vergroot. Bovendien worden kosten van gemeentelijke diensten en werkgevers verlaagd.

JobHulpMaatje biedt sociale en praktische ondersteuning en vergroot daarmee de kansen van werkzoekenden, die belemmeringen ervaren bij het vinden van werk.

JobHulpMaatje is een activiteit van Stichting Nederland Geldzorgenvrij

Stichting Nederland Geldzorgenvrij

Stichting Nederland Geldzorgenvrij helpt mensen die in reguliere schuldhulp tussen wal en schip vallen. Nederland Geldzorgenvrij is de verbindende schakel en helpt deze mensen om de aansluiting te maken richting het bestaande hulpaanbod. Dat wordt gedaan door het bieden van een luisterend oor, nauwe samenwerking met partners en een hulpaanbod dat altijd overzichtelijk, toereikend, passend en effectief is. Wanneer dit niet het geval is, zet Stichting Nederland Geldzorgenvrij zich in als een vangnet voor degenen die wat extra begeleiding nodig hebben. Stichting Nederland Gelzorgenvrij heeft geen winstoogmerk (ANBI status). Jaarlijks wordt er een jaarplan en een begroting opgesteld dat past in de doelstellingen.

JobHulpMaatje werkt mensgericht om werkzoekenden doelgericht te helpen te accepteren wie ze zijn en te ontdekken wat bij ze past om beter bemiddelbaar te worden op de arbeidsmarkt

Onze werkwijze

Het JobHulpMaatje concept is gebaseerd op een grote inzet van vrijwilligers als maatje. Om goede kwaliteit te leveren, wordt periodiek (online) scholing/training en intervisie geboden aan de maatjes. Het project JobHulpMaatje wordt lokaal gecoördineerd.

Het JobHulpMaatje-concept bestaat uit drie onderdelen:

Ontmoetingsplekken voor werkzoekenden. In veel gemeenten is er een plek waar werkzoekenden elkaar kunnen ontmoeten.

Voornamelijk een creatieve ontmoetingsplek voor werkzoekenden, die elkaar steunen en op weg helpen om een baan te vinden. Samen met anderen spreken ze over concrete do’s en don’ts voor het vinden van werk.

Naast een ontmoetingsplek, zijn er ook JobGroups. Dat is een programma van zeven bijeenkomsten waar werkzoekenden door professionele trainers of getrainde JobGroupLeiders met elkaar nadenken over essentiële vragen als: Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? etc.

 Uit onze pilots is gebleken dat deze JobGroups, werkzoekenden helpen omdat ze als mens worden gezien en ze ontdekken dat ze niet de enige zijn. Bovendien denken de deelnemers met elkaar mee over mogelijke banen. Zes maanden na afloop van de JobGroup heeft maar liefst 50% (!) van de deelnemers (vrijwilligers)werk gevonden.

Soms is een groepsbijeenkomst niet voldoende, maar hebben werkzoekenden behoefte aan één op één begeleiding. Daarvoor is het specifieke JobHulpMaatje-concept ontwikkeld.

Een maatje is een getrainde vrijwilliger, die gedurende een deel van de werkzoekperiode met een werkzoekende meeloopt. Een maatje motiveert, begeleidt en ondersteunt hem of haar in zijn/haar zoektocht naar (vrijwilligers)werk.

Onze samenwerkingspartners

Stichting JobHulpMaatje Nederland werkt nauw samen met de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland. De ervaring met dit maatjesproject is aanleiding geweest om dit ook met JobHulpMaatje-project te starten. Het vinden van een betaalde baan helpt namelijk enorm bij het oplossen van schulden en achterstanden. De verwachting is dat we over en weer hulpvragers en werkzoekenden kunnen doorverwijzen naar elkaar.

JobHulpMaatje wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds, Kansfonds, gemeentes en lokale bedrijven.